Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu

admin Ocak 26, 2023 2:00 am

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı kurularak misyon ve yetkileri belirlendi. Kararnameyle birlikte, TBMM Genel Heyeti’nde kabul edilen 7432 Uludağ Alanı Hakkında Kanun da yürürlüğe girdi.

Kanun, doğal ve turistik açıdan büyük değere sahip Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ilişkin planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngörüyor. Uludağ Alan Başkanlığı, ulaşım, giriş denetimi, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek fiyatlar ile Uludağ’dan faydalanma şartlarına yönelik metot ve asılları belirleyecek. Uludağ Alanı’nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait yapılacak her çeşit plan, proje, uygulama, iş ve süreçler, Uludağ Alan Komitesi kararları uyarınca yürütülecek. Uludağ Alanı’nda yapılacak uygulamalar, meri planlar, geçiş periyodu müdafaa temelleri, kullanma kuralları ve Uludağ Alan Kurulu kararlarına nazaran uygulanacak. Uludağ Alanı’nda her türlü alışılmamış uygulamanın giderilmesini sağlamak, muhalif uygulamaya bahis yapı ve tesisleri yıkmak yahut yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığı’nın yetkisinde olacak.

Uludağ Alanı’ndaki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yahut yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazinenin özel mülkiyetinde yahut devletin karar ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha evvel Ulusal Parklar Kanunu mucibince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli yahut bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu karar uygulanmayacak.

TAŞINMAZLARIN İŞLETİLMESİ ALAN BAŞKANLIĞINA TABİ

Uludağ Alanı’nda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön müsaade verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön müsaade ve kullanma müsaadesi verilmesi üzere süreçler Uludağ Alan Başkanlığı’nın uygun görüşü alınarak yapılacak. Lakin bu taşınmazlardan turizm gayeli kullanılmasında fayda görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Uludağ Alanı’nda gerçekleştirilecek turizm hedefli sportif faaliyetler ile alana ait işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, müsaade verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığı’nda olacak. Planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile müdafaa, idare, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve başka tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında ve işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu süreçlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordineli biçimde yürütülmesinde Uludağ Alan Başkanlığı yetkili olacak.

TAŞINMAZLAR ALAN BAŞKANLIĞINCA KAMULAŞTIRILABİLECEK

Uludağ Alanı hudutlarında kalan yerlerdeki gerçek ve hükmî şahıslara ilişkin taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına nazaran hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı’nda her çeşit ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi süreçleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Kurulu’nun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanı’nın oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girecek.

Uludağ Alanı’nın sonları, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilecek.

İş Taşınmaz Turizm Uludağ Alan Başkanlığı Yapı

Bir cevap yazın

Yorumlar (0)

Bu yazıya ait yorum bulunamadı. İlk yorumu sen yapmak ister misin?